دریافت نرم افزار

QR Code For:  اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297
0 کاربر
پیش نمایش برای : اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297 اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297 screenshot اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297 screenshot اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297 screenshot اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297 screenshot اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297 screenshot

اپلیکیشن اتوماسیون گلخانه SU297

کنترل و مشاهده دما و رطوبت کنونی، میانگین، مطلوب، حداقل و حداکثری

دریافت گزارش و نمودار عملکرد

امکان تنظیم تایمر و سناریوهای روزانه و هفتگی

امکان کنترل و نظارت پارامترهای سالن

جهت اطمینان از کارکرد صحیح با دستگاه شماره سریال دستگاه خود را وارد کرده و نرم افزار متناسب را دریافت کنید

جهت دریافت نرم افزار و فایرمویر مرتبط و سازگار با دستگاه، شماره سریال دستگاه را در کادر مربوطه وارد کرده و اطلاعات و راهنمای مرتبط با دستگاه را دریافت نمایید.

0
0 کاربر
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 

دیدگاهای