فایرمویر و اپلیکیشن کنترلر SC430 V2.298

  • وایزپلاس کنترلر

    Hardware: SC Series

    Software: 2.119

  • فایرمویر SC430

    Hardware: 2.298

    Software: 3.117