فایرمویر و اپلیکیشن کنترل SC896 V6.128

  • مرغداری هوشمند

    Hardware: 6.128

    Software: 1.104

  • فایرمویر SC896

    Hardware: 6.128

    Software: 2.249