فایرمویر و اپلیکیشن کنترلر هوشمند SU297 V1.193

 • اتوماسیون گلخانه

  Hardware: 1.193

  Software: 2.079

 • مرغداری هوشمند

  Hardware: 1.193

  Software: 2.074

 • فایرمویر SU297

  Hardware: 1.193

  Software: 1.209

 • مرغداری هوشمند

  Hardware: 1.193

  Software: 1.196